Noun Phrase


नामवाचक वाक्यांशNoun Phrase in English Grammar

Noun Phrase (नाऊन फ्रेज) म्हणजे अर्थपूर्ण नामवाचक शब्दसमूह किंवा नामवाचक वाक्यांश होय.

इंग्रजी वाक्यामध्ये Noun म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या Phrase ला Noun Phrase असे म्हणतात.

Infinitive ने सुरू होणारी Noun Phrase as Object

जेव्हा इंग्रजी वाक्यातील To चे Verb हे Transitive म्हणजे सकर्मक असते आणि त्याला जोडून एखादे Infinitive वापरलेले असते, तेव्हा या Infinitive पासूनच्या संपूर्ण शब्दसमूहाला Noun Phrase असे म्हणतात.

अशा वेळी Noun Phrase चा उपयोग To च्या Verb चे Object म्हणून केलेला असतो.

For example (उदाहरणार्थ),
 • माझ्या आईला पंढरपूरला जाण्याची इच्छा होती.
 • My mother wished to go to Pandharpur.

वरील वाक्यामध्ये wish (इच्छा असणे) हे transitive To चे Verb वापरलेले असून त्याला जोडून to go (जाणे) हे Infinitive वापरलेले आहे.

तसेच, Infinitive पासून सुरू होणाऱ्या शब्दसमूहाचा उपयोग सकर्मक क्रियापदाचे Object म्हणून केलेला आहे.

या वाक्यामध्ये to go to Pandharpur हा संपूर्ण शब्दसमूह एखाद्या Noun चे काम करत असल्यामुळे त्याला Noun Phrase असे म्हणतात.

Infinitive ने सुरू होणारी Noun Phrase as Subject

जेव्हा इंग्रजी वाक्याची सुरूवात एखाद्या Infinitive ने केलेली असते, तेव्हा Infinitive पासून Verb पर्यंतच्या संपूर्ण शब्दसमूहाला Noun Phrase असे म्हणतात.

अशा वेळी Noun Phrase चा उपयोग वाक्याचा Subject म्हणून केलेला असतो.

For example (उदाहरणार्थ),
 • खरे बोलणे हा एक सद्गुण आहे.
 • To speak the truth is a good virtue.

वरील वाक्याची सुरूवात to speak (बोलणे) या Infinitive ने केलेली असून त्यापासून सुरू होणाऱ्या शब्दसमूहाचा उपयोग वाक्याचा Subject म्हणून केलेला आहे.

या वाक्यामध्ये To speak the truth हा संपूर्ण शब्दसमूह एखाद्या Noun चे काम करत असल्यामुळे त्याला Noun Phrase असे म्हणतात.

Read more about Infinitive as Subject
Gerund ने सुरू होणारी Noun Phrase as Object

जेव्हा इंग्रजी वाक्यातील To चे Verb हे Transitive म्हणजे सकर्मक असते आणि त्याला जोडून एखादे Gerund वापरलेले असते, तेव्हा या Gerund पासूनच्या संपूर्ण शब्दसमूहाला Noun Phrase असे म्हणतात.

अशा वेळी Noun Phrase चा उपयोग To च्या Verb चे Object म्हणून केलेला असतो.

For example (उदाहरणार्थ),
 • मोकळ्या हवेत झोपायला त्याला आवडते.
 • He likes sleeping in the open air.

वरील वाक्यामध्ये like (आवडणे) हे transitive To चे Verb वापरलेले असून त्याला जोडून sleeping (झोपणे) हे Gerund वापरलेले आहे.

तसेच, Gerund पासून सुरू होणाऱ्या शब्दसमूहाचा उपयोग सकर्मक क्रियापदाचे Object म्हणून केलेला आहे.

या वाक्यामध्ये sleeping in the open air हा संपूर्ण शब्दसमूह एखाद्या Noun चे काम करत असल्यामुळे त्याला Noun Phrase असे म्हणतात.

Gerund ने सुरू होणारी Noun Phrase as Subject

जेव्हा इंग्रजी वाक्याची सुरूवात एखाद्या Gerund ने केलेली असते, तेव्हा Gerund पासून Verb पर्यंतच्या संपूर्ण शब्दसमूहाला Noun Phrase असे म्हणतात.

अशा वेळी Noun Phrase चा उपयोग वाक्याचा Subject म्हणून केलेला असतो.

For example (उदाहरणार्थ),
 • सुंदर अक्षरात पत्र लिहिणे ही एक कला आहे.
 • Writing a letter in good handwriting is an art.

वरील वाक्याची सुरूवात Writing (लिहिणे) या Gerund ने केलेली असून त्यापासून सुरू होणाऱ्या शब्दसमूहाचा उपयोग वाक्याचा Subject म्हणून केलेला आहे.

या वाक्यामध्ये Writing a letter in good handwriting हा शब्दसमूह एखाद्या Noun चे काम करत असल्यामुळे त्याला Noun Phrase असे म्हणतात.

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
 • नदीत पोहायचे असे सुरेशने ठरवले आहे.
 • Suresh has decided to swim in the river.
Example 2
 • प्रत्येक विद्यार्थ्याला परीक्षेत उत्तीर्ण व्हायचे असते.
 • Every student wants to pass in the examination.
Example 3
 • नदीत पोहणे एक चांगला व्यायाम आहे.
 • Swimming in the river is a good exercise.
Example 4
 • सकाळी लवकर उठणे प्रकृतीसाठी चांगले आहे.
 • Waking up early in the morning is good for health.
Example 5
 • खोटे बोलणे एक दुर्गुण आहे.
 • To tell a lie is a bad virtue.
Example 6
 • वार्षिक परीक्षेत उत्तीर्ण होणे कठीण दिसते.
 • To pass the final exam seems difficult.

This article has been first posted on and last updated on by