Simple Future Tense मधील Active Voice – विषय सूची

Active Passive Voice हा विषय आधी समजून घ्यावा, जेणेकरून Simple Future Tense मधील Active Voice समजून घेणे अधिक सोपे होईल.

Simple Future Tense चा “Active Voice”

इंग्रजी व्याकरणामधील Active Voice (ऍक्टिव्ह वॉईस्) म्हणजे कर्तरी प्रयोग होय.

Active Voice च्या वाक्यामध्ये जेव्हा shall किंवा will यांपैकी एखादे Auxiliary Verb वापरलेले असते आणि त्याला जोडून Present Tense चे To चे Verb वापरलेले असते, तेव्हा त्या वाक्याला Simple Future Tense चे वाक्य असे म्हणतात.

Active Voice ची रचना

जेव्हा Simple Future Tense मधील Active Voice च्या वाक्याचे रूपांतर Passive Voice मध्ये करावयाचे असते, तेव्हा त्या वाक्याचे पुढील घटक लक्षात घ्यावे लागतात.

Subject  +  shall / will  +  To चे Verb  +  Object

इंग्रजी वाक्याच्या पहिल्या स्थानी वापरलेला Subject हा वाक्यातील दुसऱ्या स्थानी वापरलेल्या Verb ने सूचित होणारी क्रिया करण्यामध्ये Active (ऍक्टिव्ह) म्हणजे सक्रीय असतो.

तसेच, ही क्रिया वाक्यातील तिसऱ्या स्थानी वापरलेल्या Object वर घडत असते.

Active Voice च्या वाक्यातील Object

Active Voice च्या वाक्याचे रूपांतर Passive Voice मध्ये करण्यासाठी वाक्यामध्ये Object ची आवश्यकता असते.

Object म्हणून सामान्यतः एखादे Noun किंवा Accusative Case चे Pronoun वापरलेले असते आणि ते To च्या Verb ला जोडून वापरलेले असते.

For example (उदाहरणार्थ),
  • Birds will build nests on this tree.
  • पक्षी या झाडावर घरटी बांधतील.

वरील वाक्यामध्ये will हे Auxiliary Verb वापरलेले असून त्याला जोडून to build (बांधणे) हे Past Tense चे transitive To चे Verb वापरलेले आहे.

वाक्याच्या तिसऱ्या स्थानी Object म्हणून nests हे Common Noun वापरलेले आहे.

तसेच, वाक्याचा Subject म्हणून Birds हे Common Noun वापरलेले आहे.

वाक्याचा हा Subject वाक्यातील क्रिया करण्यामध्ये Active म्हणजे सक्रीय असल्यामुळे हे वाक्य Active Voice चे म्हणजे कर्तरी प्रयोगाचे समजावे.

Passive Voice ची रचना करण्याचे नियम

Simple Future Tense च्या वाक्याचे Passive Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी पुढील नियम वापरावेत.

नियम १ (पहिले स्थान)

पहिल्या स्थानी वाक्यातील Object लिहावे.

Object म्हणून जर एखादे Noun वापरलेले असेल, तर ते आहे तसेच लिहावे.

परंतु, Object म्हणून जर Accusative Case चे Pronoun वापरलेले असेल, तर त्याचे रूपांतर Nominative Case च्या Pronoun मध्ये पुढीलप्रमाणे करावे.

Accusative Case चे Pronoun Nominative Case चे Pronoun
me I
us We
you You
him He
her She
it It
them They
नियम २ (दुसरे स्थान)

दुसऱ्या स्थानी will be हे To be चे Verb लिहावे.

नियम ३ (तिसरे स्थान)

तिसऱ्या स्थानी वाक्यातील To च्या Verb चे Past Participle म्हणजे तिसरे रूप लिहावे.

नियम ४ (चौथेे स्थान)

चौथ्या स्थानी वाक्यातील उरलेले शब्द लिहावेत.

नियम ५ (पाचवे स्थान)

पाचव्या स्थानी by हे Preposition लिहावे.

नियम ६ (सहावेे स्थान)

सहाव्या स्थानी वाक्यातील Subject लिहावा.

Subject म्हणून जर एखादे Noun वापरलेले असेल, तर ते आहे तसेच लिहावे.

परंतु, Subject म्हणून जर Nominative Case चे Pronoun वापरलेले असेल, तर त्याचे रूपांतर Accusative Case च्या Pronoun मध्ये पुढीलप्रमाणे करावे.

Nominative Case चे Pronoun Accusative Case चे Pronoun
I me
We us
You you
He him
She her
It it
They them
For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
Active Voice  I shall answer them.
Passive Voice  They will be answered by me.

वरील Active Voice च्या वाक्यामध्ये पहिल्या स्थानी Subject म्हणून I हे Nominative Case चे Pronoun वापरलेले असून दुसऱ्या स्थानी shall या Auxiliary Verb ला जोडून Present Tense चे To चे Verb वापरलेले आहे.

तसेच, तिसऱ्या स्थानी them हे Accusative Case चे Pronoun वापरलेले आहे.

या वाक्याचे Passive Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी वर दिलेल्या नियमांचा उपयोग करण्यात येतो.

Example 2
Active Voice  Grandmother will teach us how to milk cow.
Passive Voice  We will be taught how to milk cow by grandmother.

वरील Active Voice च्या वाक्यामध्ये पहिल्या स्थानी Subject म्हणून Grandmother हे Common Noun वापरलेले असून दुसऱ्या स्थानी will या Auxiliary Verb ला जोडून Present Tense चे To चे Verb वापरलेले आहे.

तसेच, तिसऱ्या स्थानी us हे Accusative Case चे Pronoun वापरलेले आहे.

या वाक्याचे Passive Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी वर दिलेल्या नियमांचा उपयोग करण्यात येतो.

Example 3
Active Voice  Birds will build nests on this tree.
Passive Voice  Nests will be built on this tree by birds.

वरील Active Voice च्या वाक्यामध्ये पहिल्या स्थानी Subject म्हणून Birds हे Plural Noun वापरलेले असून दुसऱ्या स्थानी will या Auxiliary Verb ला जोडून Present Tense चे To चे Verb वापरलेले आहे.

तसेच, तिसऱ्या स्थानी nests हे Plural Noun वापरलेले आहे.

या वाक्याचे Passive Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी वर दिलेल्या नियमांचा उपयोग करण्यात येतो.

Example 4
Active Voice  They will decorate the house for the wedding.
Passive Voice  The house will be decorated for the wedding by them.

वरील Active Voice च्या वाक्यामध्ये पहिल्या स्थानी Subject म्हणून They हे Nominative Case चे Pronoun वापरलेले असून दुसऱ्या स्थानी will या Auxiliary Verb ला जोडून Present Tense चे To चे Verb वापरलेले आहे.

तसेच, तिसऱ्या स्थानी house हे Noun वापरलेले आहे.

या वाक्याचे Passive Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी वर दिलेल्या नियमांचा उपयोग करण्यात येतो.

Example 5
Active Voice  We will give them a gift.
Passive Voice  They will be given a gift by us.

वरील Active Voice च्या वाक्यामध्ये पहिल्या स्थानी Subject म्हणून We हे Nominative Case चे Pronoun वापरलेले असून दुसऱ्या स्थानी will या Auxiliary Verb ला जोडून Present Tense चे To चे Verb वापरलेले आहे.

तसेच, तिसऱ्या स्थानी them हे Accusative Case चे Pronoun वापरलेले आहे.

या वाक्याचे Passive Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी वर दिलेल्या नियमांचा उपयोग करण्यात येतो.

This article has been first posted on and last updated on by