Adverb Clause of Time – विषय सूची

Analysis of Complex Sentence आणि Adverb Clause हे विषय आधी समजून घ्यावेत, जेणेकरून Adverb Clause of Time समजून घेणे अधिक सोपे होईल.

Adverb Clause of Time

इंग्रजी व्याकरणातील Complex Sentence (कॉम्प्लेक्स सेन्टेन्स) मध्ये जे गौणवाक्य adverb म्हणून वापरलेले असते, त्याला Adverb Clause (ऍड्व्हर्ब क्लॉज्) म्हणजेच क्रियाविशेषणवाचक गौणवाक्य असे म्हणतात.

अशा Adverb Clause चा उपयोग वाक्यामध्ये जेव्हा Adverb of Time (ऍड्व्हर्ब ऑफ टाईम) म्हणून केलेला असतो, तेव्हा त्या Adverb Clause ला Adverb Clause of Time (ऍड्व्हर्ब क्लॉज् ऑफ टाईम) म्हणजेच कालदर्शक क्रियाविशेषणवाचक गौणवाक्य असे म्हणतात.

‘Main Clause’ आणि ‘Subordinating Clause’

Complex Sentence मधील दोन वेगवेगळी वाक्ये एकत्र जोडण्यासाठी एखाद्या Subordinating Conjunction चा उपयोग केलेला असतो.

अशा वाक्यातील Subordinating Conjunction ने सुरू होणाऱ्या वाक्याला गौणवाक्य असे म्हणतात, तर दुसऱ्या वाक्याला मुख्यवाक्य असे म्हणतात.

गौणवाक्याला इंग्रजी व्याकरणामध्ये Subordinating Clause (सबॉर्डिनेटिंग् क्लॉज्) असे म्हणतात.

तसेच, मुख्यवाक्याला इंग्रजी व्याकरणामध्ये Main Clause (मेन क्लॉज्) किंवा Principal Clause (प्रिन्सिपल क्लॉज्) असे म्हणतात.

Adverb Clause of Time ची रचना

Adverb Clause of Time ची रचना नेहमी एखाद्या Complex Sentence मध्ये वापरलेली असते.

वाक्यातील घडत असलेली क्रिया कधी / केव्हा घडत आहे, याविषयी अधिक माहिती देण्यासाठी Adverb Clause of Time चा उपयोग केला जातो.

या रचनेमधील Subordinating Clause ची सुरूवात नेहमी पुढीलपैकी एखाद्या Subordinating Conjunction ने केलेली असते.

 • while (व्हाईल्)
 • after (आफ्टर)
 • whenever (व्हेनेवर)
 • till (टिल्)
 • until (अंटिल्)
 • as long as (ऍज् लॉंग ऍज्)
 • as soon as (ऍज् सून ऍज्)
 • before (बिफोर)
 • than (दॅन्) (No sooner च्या रचनेतील)
 • when (व्हेन्) (Hardly च्या रचनेतील)
For example (उदाहरणार्थ),
 • Bring me some water before you go.
 • तुम्ही जाण्याच्या आधी माझ्यासाठी थोडं पाणी आणा.

वरील वाक्यामध्ये ‘Bring me some water’ आणि ‘you go’ या दोन वाक्यांना जोडण्यासाठी before (बिफोर) हे Subordinating Conjunction वापरलेले आहे. त्यामुळे, या संपूर्ण जोडवाक्याला Complex Sentence म्हणजेच मिश्र वाक्य समजावे.

तसेच, ‘before you go’ हा संपूर्ण शब्दसमूह कालदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय म्हणून वापरलेला आहे.

त्यामुळे, या Subordinating Clause ला Adverb Clause of Time असे म्हणतात.

या वाक्याचे पृथक्करण पुढीलप्रमाणे करता येते –

 • Main Clause  Bring me some water
 • Subordinating Clause  before you go
 • Adverb Clause of Time modifying the verb ‘bring’ in the Main Clause
‘when’ चा Subordinating Clause

ज्या Subordinating Clause ची सुरुवात when या Subordinating Conjunction ने केलेली असते, तो एकतर Noun Clause असतो, Adjective Clause असतो किंवा Adverb Clause of Time असू शकतो.

‘when’ चा Noun Clause

‘when’ चा संबंध जेव्हा Main Clause मधील Transitive Verb शी जोडलेला असतो, तेव्हा तो Subordinating Clause हा नेहमी Noun Clause as Object of Verb समजावा.

‘when’ चा Adjective Clause

‘when’ चा संबंध जेव्हा Main Clause मधील एखाद्या कालदर्शक Noun शी जोडलेला असतो, तेव्हा तो Subordinating Clause हा नेहमी Adjective Clause of Second Group समजावा.

‘when’ चा Adverb Clause

मात्र, जेव्हा ‘when’ चा संबंध Main Clause मधील कोणत्याही कालदर्शक Noun शी किंवा Transitive Verb शी जोडलेला नसतो, तेव्हा त्या Subordinating Clause ला Adverb Clause of Time असे म्हणतात.

तसेच, hardly...when या रचनेमध्ये वापरलेला ‘when’ चा Subordinating Clause हा नेहमी Adverb Clause of Time समजावा.

For example (उदाहरणार्थ),
 • You may go home when you finish your work.
 • तुझे काम संपले की तू घरी जाऊ शकतोस.

वरील वाक्यामध्ये ‘You may go home’ आणि ‘you finish your work’ या दोन वाक्यांना जोडण्यासाठी when (व्हेन) हे Subordinating Conjunction वापरलेले आहे. त्यामुळे, या संपूर्ण जोडवाक्याला Complex Sentence समजावे.

या Complex Sentence मध्ये ‘when you finish your work’ या संपूर्ण शब्दसमूहाचा उपयोग Adverb of Time म्हणून केलेला आहे.

या वाक्याचे पृथक्करण पुढीलप्रमाणे करता येते –

 • Main Clause  You may go home
 • Subordinating Clause  when you finish your work
 • Adverb Clause of Time modifying the verb ‘go’ in the Main Clause
For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
 • All the students should keep quiet while she is singing.
 • Main Clause  All the students should keep quiet
 • Subordinating Clause  while she is singing
 • Adverb Clause of Time modifying the verb ‘keep quiet’ in the Main Clause
Example 2
 • The doctor always comes whenever he is sent for.
 • Main Clause  The doctor always comes
 • Subordinating Clause  whenever he is sent for
 • Adverb Clause of Time modifying the verb ‘comes’ in the Main Clause
Example 3
 • As soon as he heard the news, he contacted me.
 • Main Clause  he contacted me
 • Subordinating Clause  As soon as he heard the news
 • Adverb Clause of Time modifying the verb ‘contacted’ in the Main Clause
Example 4
 • No sooner did he see us, than he disappeared.
 • Main Clause  No sooner did he see us
 • Subordinating Clause  than he disappeared
 • Adverb Clause of Time modifying the verb ‘did see’ in the Main Clause
Example 5
 • Hardly had I reached the station, when the train left.
 • Main Clause  Hardly had I reached the station
 • Subordinating Clause  when the train left
 • Adverb Clause of Time modifying the verb ‘had reached’ in the Main Clause

This article has been first posted on and last updated on by