Past Continuous Tense मधील Active Voice – विषय सूची

Active Passive Voice हा विषय आधी समजून घ्यावा, जेणेकरून Past Continuous Tense मधील Active Voice समजून घेणे अधिक सोपे होईल.

Past Continuous Tense चा “Active Voice”

इंग्रजी व्याकरणामधील Active Voice (ऍक्टिव्ह वॉईस्) म्हणजे कर्तरी प्रयोग होय.

Active Voice च्या वाक्यामध्ये जेव्हा was किंवा were यांपैकी एखादे Auxiliary Verb वापरलेले असते आणि त्याला जोडून एखादे Present Participle वापरलेले असते, तेव्हा त्या वाक्याला Past Continuous Tense चे वाक्य असे म्हणतात.

Active Voice ची रचना

जेव्हा Past Continuous Tense मधील Active Voice च्या वाक्याचे रूपांतर Passive Voice मध्ये करावयाचे असते, तेव्हा त्या वाक्याचे पुढील घटक लक्षात घ्यावे लागतात.

Subject  +  was / were  +  Present Participle  +  Object

इंग्रजी वाक्याच्या पहिल्या स्थानी वापरलेला Subject हा वाक्यातील दुसऱ्या स्थानी वापरलेल्या Verb ने सूचित होणारी क्रिया करण्यामध्ये Active (ऍक्टिव्ह) म्हणजे सक्रीय असतो.

तसेच, ही क्रिया वाक्यातील तिसऱ्या स्थानी वापरलेल्या Object वर घडत असते.

Active Voice च्या वाक्यातील Object

Active Voice च्या वाक्याचे रूपांतर Passive Voice मध्ये करण्यासाठी वाक्यामध्ये Object ची आवश्यकता असते.

Object म्हणून सामान्यतः एखादे Noun किंवा Accusative Case चे Pronoun वापरलेले असते आणि ते To च्या Verb ला जोडून वापरलेले असते.

For example (उदाहरणार्थ),
  • He was reading a book.
  • तो पुस्तक वाचत होता.

वरील वाक्यामध्ये was हे Auxiliary Verb वापरलेले असून त्याला जोडून reading हे Present Participle वापरलेले आहे.

वाक्याच्या तिसऱ्या स्थानी Object म्हणून book हे Common Noun वापरलेले आहे.

तसेच, वाक्याचा Subject म्हणून He हे Pronoun वापरलेले आहे.

वाक्याचा हा Subject वाक्यातील क्रिया करण्यामध्ये Active म्हणजे सक्रीय असल्यामुळे हे वाक्य Active Voice चे म्हणजे कर्तरी प्रयोगाचे समजावे.

Passive Voice ची रचना करण्याचे नियम

Past Continuous Tense च्या वाक्याचे Passive Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी पुढील नियम वापरावेत.

नियम १ (पहिले स्थान)

पहिल्या स्थानी वाक्यातील Object लिहावे.

Object म्हणून जर एखादे Noun वापरलेले असेल, तर ते आहे तसेच लिहावे.

परंतु, Object म्हणून जर Accusative Case चे Pronoun वापरलेले असेल, तर त्याचे रूपांतर Nominative Case च्या Pronoun मध्ये पुढीलप्रमाणे करावे.

Accusative Case चे Pronoun Nominative Case चे Pronoun
me I
us We
you You
him He
her She
it It
them They
नियम २ (दुसरे स्थान)

दुसऱ्या स्थानी was being किंवा were being यांपैकी योग्य ते To be चे Verb लिहावे.

Active Voice च्या वाक्यातील Object लक्षात घेऊन योग्य ते To be चे Verb पुढीलप्रमाणे वापरावे.

Object To be चे Verb
me was being
him
her
it
Singular Number Noun
us were being
you
them
Plural Number Noun
नियम ३ (तिसरे स्थान)

तिसऱ्या स्थानी वाक्यातील To च्या Verb चा ing प्रत्यय काढून त्याचे Past Participle म्हणजे तिसरे रूप लिहावे.

नियम ४ (चौथेे स्थान)

चौथ्या स्थानी वाक्यातील उरलेले शब्द लिहावेत.

नियम ५ (पाचवे स्थान)

पाचव्या स्थानी by हे Preposition लिहावे.

नियम ६ (सहावेे स्थान)

सहाव्या स्थानी वाक्यातील Subject लिहावा.

Subject म्हणून जर एखादे Noun वापरलेले असेल, तर ते आहे तसेच लिहावे.

परंतु, Subject म्हणून जर Nominative Case चे Pronoun वापरलेले असेल, तर त्याचे रूपांतर Accusative Case च्या Pronoun मध्ये पुढीलप्रमाणे करावे.

Nominative Case चे Pronoun Accusative Case चे Pronoun
I me
We us
You you
He him
She her
It it
They them
For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
Active Voice  The little girl was planting seeds.
Passive Voice  Seeds were being planted by the little girl.

वरील Active Voice च्या वाक्यामध्ये पहिल्या स्थानी girl हे Common Noun वापरलेले असून त्याला जोडून little हे Adjective वापरलेले आहे. त्यामुळे the little girl या संपूर्ण शब्दसमूहाला वाक्याचा Subject समजावा.

दुसऱ्या स्थानी was या Auxiliary Verb ला जोडून planting हे Present Participle वापरलेले आहे.

तसेच, तिसऱ्या स्थानी Object म्हणून seeds हे Common Noun वापरलेले आहे.

या वाक्याचे Passive Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी वर दिलेल्या नियमांचा उपयोग करण्यात येतो.

Example 2
Active Voice  The prince was holding a flower in his hands.
Passive Voice  A flower was being held in his hands by the prince.

वरील Active Voice च्या वाक्यामध्ये पहिल्या स्थानी Subject म्हणून Prince हे Common Noun वापरलेले असून दुसऱ्या स्थानी was या Auxiliary Verb ला जोडून holding हे Present Participle वापरलेले आहे.

तसेच, तिसऱ्या स्थानी Object म्हणून flower  हे Common Noun वापरलेले आहे.

या वाक्याचे Passive Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी वर दिलेल्या नियमांचा उपयोग करण्यात येतो.

Example 3
Active Voice  Ram was pursuing a golden deer in the forest.
Passive Voice  A golden deer was being pursued in the forest by Ram.

वरील Active Voice च्या वाक्यामध्ये पहिल्या स्थानी Subject म्हणून Ram हे Proper Noun वापरलेले असून दुसऱ्या स्थानी was या Auxiliary Verb ला जोडून pursuing हे Present Participle वापरलेले आहे.

तसेच, तिसऱ्या स्थानी deer  हे Common Noun वापरलेले आहे आणि त्याला जोडून golden हे Adjective वापरलेले आहे. त्यामुळे a golden deer  या संपूर्ण शब्दसमूहाला Object समजावे.

या वाक्याचे Passive Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी वर दिलेल्या नियमांचा उपयोग करण्यात येतो.

Example 4
Active Voice  The policemen were approaching him.
Passive Voice  He was being approached by the policemen.

वरील Active Voice च्या वाक्यामध्ये पहिल्या स्थानी Subject म्हणून Policemen हे Common Noun वापरलेले असून दुसऱ्या स्थानी were या Auxiliary Verb ला जोडून approaching हे Present Participle वापरलेले आहे.

तसेच, तिसऱ्या स्थानी Object म्हणून him  हे Accusative Case चे Pronoun वापरलेले आहे.

या वाक्याचे Passive Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी वर दिलेल्या नियमांचा उपयोग करण्यात येतो.

Example 5
Active Voice  The third battalion was holding the strategic area.
Passive Voice  The strategic area was being held by the third battalion.

वरील Active Voice च्या वाक्यामध्ये पहिल्या स्थानी battalion हे Common Noun वापरलेले असून त्याला जोडून third हे Adjective वापरलेले आहे. त्यामुळे the third battalion या संपूर्ण शब्दसमूहाला वाक्याचा Subject समजावा.

दुसऱ्या स्थानी was या Auxiliary Verb ला जोडून holding हे Present Participle वापरलेले आहे.

तसेच, तिसऱ्या स्थानी area  हे Common Noun वापरलेले आहे आणि त्याला जोडून strategic हे Adjective वापरलेले आहे. त्यामुळे the strategic area  या संपूर्ण शब्दसमूहाला Object समजावे.

या वाक्याचे Passive Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी वर दिलेल्या नियमांचा उपयोग करण्यात येतो.

This article has been first posted on and last updated on by