Active Passive Voice आणि Present Continuous Tense चा Active Voice हे विषय आधी समजून घ्यावेत, जेणेकरून Present Continuous Tense चा Passive Voice समजून घेणे अधिक सोपे होईल.

Present Continuous Tense मधील Passive Voice – विषय सूची
Present Continuous Tense चा “Passive Voice”

इंग्रजी व्याकरणामधील Passive Voice (पॅसिव्ह वॉईस्) म्हणजे कर्मणी प्रयोग होय.

ज्या वाक्यात am being, is being किंवा are being यांपैकी एखादे To be चे Verb वापरलेले असते आणि त्याच्यासोबत त्याला जोडून एखादे Past Participle वापरलेले असते, त्या वाक्याला Passive Voice चे Present Continuous Tense चे वाक्य असे म्हणतात.

Passive Voice ची रचना

इंग्रजी वाक्याच्या तिसऱ्या स्थानी वापरलेल्या Object ला कधीही दुसऱ्या स्थानी वापरलेल्या Verb ने सूचित होणारी क्रिया करता येत नाही.

मात्र, जेव्हा इंग्रजी वाक्यातील Object वाक्याच्या पहिल्या स्थानी वापरलेले असते आणि अशा वाक्याचा Subject हा वाक्याच्या तिसऱ्या स्थानी वापरलेला असतो, तेव्हा त्या वाक्याला Passive Voice चे म्हणजेच कर्मणी प्रयोगाचे वाक्य असे म्हणतात.

जेव्हा Present Continuous Tense मधील Passive Voice च्या वाक्याचे रूपांतर Active Voice मध्ये करावयाचे असते, तेव्हा त्या वाक्याचे पुढील घटक लक्षात घ्यावे लागतात.

Subject + am being / is being / are being + Past Participle + by + Noun / Pronoun
Passive Voice च्या वाक्यातील doer

Passive Voice च्या रचनेमध्ये वाक्याच्या शेवटी सामान्यतः by हे Preposition आणि त्याला जोडून एखादे Noun किंवा Accusative Case चे Pronoun वापरलेले असते.

Passive Voice च्या वाक्यातील by + Noun / Pronoun या शब्दसमूहाला doer (डूअर) असे म्हणतात.

For example (उदाहरणार्थ),
  • Cricket is being played regularly by them.
  • त्यांच्याकडून नियमितपणे क्रिकेट खेळले जात आहे.

वरील वाक्यामध्ये is being या to be च्या verb ला जोडून played हे Past Participle (तिसरे रूप) वापरलेले आहे.

वाक्याच्या पहिल्या स्थानी Cricket हे Common Noun वापरलेले आहे.

तसेच, वाक्याच्या शेवटी by  या Preposition ला जोडून them हे Accusative Case चे Pronoun वापरलेले आहे.

वाक्याचा Subject वाक्यातील क्रिया करण्यामध्ये Passive म्हणजे निष्क्रिय असल्यामुळे हे वाक्य Passive Voice चे म्हणजे कर्मणी प्रयोगाचे समजावे.

Doer विषयी विशेष टीप

Passive Voice च्या वाक्याचे रूपांतर Active Voice मध्ये करण्यासाठी वाक्यातील doer ची आवश्यकता असते. मात्र, कधीकधी वाक्यात doer वापरलेला असतो आणि कधीकधी doer वापरलेला नसतो.

जेव्हा वाक्यामध्ये doer वापरलेला नसतो, त्यावेळी वाक्याचा अर्थ लक्षात घेऊन योग्य तो doer गृहीत धरावा लागतो.

Active Voice ची रचना करण्याचे नियम

Present Continuous Tense मधील Passive Voice च्या वाक्याचे Active Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी पुढील नियम वापरावेत.

नियम १ (पहिले स्थान)

पहिल्या स्थानी वाक्यातील doer लिहावा. मात्र, by लिहून नये.

Doer म्हणून जर एखादे Noun वापरलेले असेल, तर ते आहे तसेच लिहावे.

परंतु, doer म्हणून जर Accusative Case चे Pronoun वापरलेले असेल, तर त्याचे रूपांतर Nominative Case च्या Pronoun मध्ये पुढीलप्रमाणे करावे.

Accusative Case चे Pronoun Nominative Case चे Pronoun
me I
us We
you You
him He
her She
it It
them They
नियम २ (दुसरे स्थान)

दुसऱ्या स्थानी am, is किंवा are यांपैकी योग्य ते Auxiliary Verb लिहावे.

Passive Voice च्या वाक्यातील doer लक्षात घेऊन योग्य ते Auxiliary Verb पुढीलप्रमाणे वापरावे.

Doer To be चे Verb
me am
him is
her
it
Singular Number Noun
us are
you
them
Plural Number Noun
नियम ३ (तिसरे स्थान)

तिसऱ्या स्थानी Passive Voice च्या वाक्यातील Past Participle च्या पहिल्या रूपाला ing प्रत्यय लावून त्याचे Present Participle लिहावे.

नियम ४ (चौथेे स्थान)

चौथ्या स्थानी Passive Voice च्या वाक्यातील Subject लिहावा.

Subject म्हणून जर एखादे Noun वापरलेले असेल, तर ते आहे तसेच लिहावे.

परंतु, Subject म्हणून जर Nominative Case चे Pronoun वापरलेले असेल, तर त्याचे रूपांतर Accusative Case च्या Pronoun मध्ये पुढीलप्रमाणे करावे.

Nominative Case चे Pronoun Accusative Case चे Pronoun
I me
We us
You you
He him
She her
It it
They them
नियम ५ (पाचवे स्थान)

पाचव्या स्थानी वाक्यातील उरलेले शब्द लिहावेत. मात्र, being आणि by  लिहू नयेत.

For example (उदाहरणार्थ),
Example 1
Passive Voice I am being helped in my difficulties by my kind friends.
Active Voice My kind friends are helping me in my difficulties.

वरील Passive Voice च्या वाक्यामध्ये am being  या to be च्या verb ला जोडून helped  हे Past Participle (तिसरे रूप) वापरलेले आहे.

तसेच, वाक्याच्या शेवटी by  या Preposition ला जोडून my kind friends  हा शब्दसमूह doer म्हणून वापरला आहे. येथे my आणि kind यांचा उपयोग Adjective म्हणून केलेला आहे. तसेच, ते friends या Common Noun विषयी अधिक माहिती देते.

वाक्याचा Subject वाक्यातील क्रिया करण्यामध्ये Passive म्हणजे निष्क्रिय असल्यामुळे हे वाक्य Passive Voice चे म्हणजे कर्मणी प्रयोगाचे समजावे.

या वाक्याचे Active Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी वर दिलेल्या नियमांचा उपयोग करण्यात येतो.

Example 2
Passive Voice He is being warned to keep away from my farm.
Active Voice I am warning him to keep away from my farm.

वरील Passive Voice च्या वाक्यामध्ये is being  या to be च्या verb ला जोडून warned  हे Past Participle (तिसरे रूप) वापरलेले आहे.

या वाक्यामध्ये doer वापरलेला नसल्यामुळे Active Voice ची रचना करताना वाक्याचा अर्थ लक्षात घेऊन I हा doer गृहीत धरलेला आहे.

वाक्याचा Subject वाक्यातील क्रिया करण्यामध्ये Passive म्हणजे निष्क्रिय असल्यामुळे हे वाक्य Passive Voice चे म्हणजे कर्मणी प्रयोगाचे समजावे.

या वाक्याचे Active Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी वर दिलेल्या नियमांचा उपयोग करण्यात येतो.

Example 3
Passive Voice The trees are being tended lovingly by my father.
Active Voice My father is tending the trees lovingly.

वरील Passive Voice च्या वाक्यामध्ये are being  या to be च्या verb ला जोडून tended  हे Past Participle (तिसरे रूप) वापरलेले आहे.

तसेच, वाक्याच्या शेवटी by  या Preposition ला जोडून my father  हा शब्दसमूह doer म्हणून वापरला आहे. येथे my चा उपयोग Adjective म्हणून केलेला आहे. तसेच, ते father या Common Noun विषयी अधिक माहिती देते.

वाक्याचा Subject वाक्यातील क्रिया करण्यामध्ये Passive म्हणजे निष्क्रिय असल्यामुळे हे वाक्य Passive Voice चे म्हणजे कर्मणी प्रयोगाचे समजावे.

या वाक्याचे Active Voice मध्ये रूपांतर करण्यासाठी वर दिलेल्या नियमांचा उपयोग करण्यात येतो.

Example 4
Passive Voice We are being issued instructions before we mount an attack on our enemy.
Active Voice Our general is issuing us instructions before we mount an attack on our enemy.
Example 5
Passive Voice A fairy-tale is being told to the children by mother.
Active Voice Mother is telling a fairy-tale to the children.
Example 6
Passive Voice Football is being played by us.
Active Voice We are playing football.

This article has been first posted on and last updated on by